Maidir le Cumann Meabhair-Shláinte Chiarraí

Ár Misean – Cuireann Cumann Meabhairshláinte Chiarraí meabhairshláinte chun cinn agus tacaíonn sé le daoine ar a dturas téarnaimh ó dhrochshláinte mheabhrach.

Ár bhFís – Déanaimid ár ndícheall tuiscint ar mheabhairshláinte a fhorbairt laistigh dár bpobal agus cultúr a chothú ina n-urramaítear agus ina dtacaítear le daoine a bhfuil deacrachtaí meabhairshláinte acu.

Tugann na naoi gCraobhacha a chuimsíonn Cumann Meabhairshláinte Chiarraí faoi ghníomhaíochtaí cairdis agus tacaíochta chun saol na gcomharsan agus na gcairde atá ag maireachtáil le tinneas meabhrach a shaibhriú.

Tacaímid leo siúd inár bpobal atá ag bainistiú tinneas meabhrach go gníomhach, a dteaghlaigh agus a gcairde agus soláthar cur chun cinn meabhairshláinte ardchaighdeáin don phobal áitiúil.

Tá Cumann Meabhair-Shláinte Chiarraí á reáchtáil ag Bord Stiúrthóirí atá cláraithe leis an Rialálaí Carthanas.

Tá ár n-eagraíocht bunaithe ar spiorad na saorálaíochta agus tá sí ag brath ar an am a thugann ár saorálaithe go fial a chruthaíonn cnámh droma ár gcumann.

Is Comhlacht Tithíochta Faofa é Cumann Meabhair-Shláinte Chiarraí ina bhfuil naoi n-áit chónaithe i dTrá Lí, Cill Airne, Lios Tuathail, Cill Orglan, An Ráth Mhór agus Cathair Saidhbhín a chuireann tithíocht ar fáil do dhaoine a bhfuil drochshláinte mheabhrach orthu atá ar liosta tithíochta na comhairle contae.

Ceapadh John Drummey ina Bhainisteoir Ginearálta i mí Dheireadh Fómhair 2020. D’ullmhaigh a thaithí thar réimse earnálacha i gCiarraí é chun ár n-eagraíocht a threorú, oibrithe deonacha a earcú agus a spreagadh agus straitéisí agus pleananna gnó a fhorbairt, a chur i bhfeidhm agus a bhainistiú do Chumann Meabhairshláinte Chiarraí.

Déan teagmháil le John Drummey ar [email protected]064 66 31009 / 087 7909487,

An Tús

Bunaíodh Cumann Meabhair-Shláinte Chiarraí (KMHA) ag cruinniú poiblí i dTrá Lí ar an 29 Samhain 1966 agus é mar aidhm aige tacú le daoine a bhfuil drochshláinte mheabhrach orthu trí réimse gníomhaíochtaí cairdis. Bhí sé mar aidhm ag baill an Chumainn freisin tuiscint a chur chun cinn i measc an phobail ar mheabhairghalar, comhbhá a mholadh leo siúd a bhfuil drochshláinte acu agus deireadh a chur leis an stiogma a bhaineann le tinneas meabhrach.

Tá sé fós mar sprioc ag Cumann Meabhair-Shláinte Chiarraí oideachas a chur ar dhaltaí i meánscoileanna agus ar an tríú leibhéal faoi mheabhairshláinte agus iad a chur ar an eolas faoi na hacmhainní atá ann chun cabhrú leo siúd a bhfuil meabhairghalar orthu nó a d’fhéadfadh a bheith faoi bhrú ar chúis ar bith.

Ar an 28 Meitheamh 1971, bhunaigh seachtar ball CLG Chumann Meabhair-Shláinte Chiarraí (cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta) agus d’eisigh Cláraitheoir na gCuideachtaí Teastas Corpraithe Bunaidh an 10 Lúnasa 1971.

Ba iad seo a leanas na chéad stiúrthóirí:

 • Michael D O’Shea, Ceannaí Crua-earraí, 7/8 An Phríomhshráid, Cill Airne
 • Jack Larkin, Feirmeoir & M.C.C. Ballygrennan, Lios Tuathail
 • An Dr Sean Murphy, Síciatraí, Bóthar Lewis Uachtarach, Cill Airne
 • Athair Patrick J. Horgan, Coláiste Naomh Breandán, Cill Airne
 • Michael Moynihan, Altra Síciatrach, Baile Uí Dhúin, Cill Airne
 • Timothy Mason, Rúnaí na Cuideachta, 9 Sráid San Séamas, Trá Lí
 • D.P. O’Donnell, Stiúrthóir Cuideachta, Bóthar Loreto, Cill Airne

 

Tá aidhmeanna cláraithe KMHA le feiceáil inár Meabhrán agus inár gAirteagail Chomhlachais.

Is í an fhealsúnacht ghinearálta ná meabhairshláinte agus folláine a chur chun cinn i gcónaí trí thaighde, trí úsáid a bhaint as na meáin áitiúla, cainteanna poiblí agus litríocht.

Nuair a ceapadh é mar Bhainisteoir Forbartha, chuir Dan O’Connor tús le Tionscadal Labhartha Poiblí i scoileanna a bhí dírithe ar thuiscint ar dhrochshláinte mheabhrach a chur ar fáil do dhéagóirí. D’éiligh foirne a bhuaigh ar aghaidh go dtí na cluichí ceannais Náisiúnta. Le blianta fada d’oibrigh Meabhair-Shláinte Éireann an clár seo go náisiúnta go dtí 2012. Faoin tionscadal:

 • Cuireadh pacáistí Acmhainní Meabhair-Shláinte ar fáil do scoileanna
 • Críochnaíodh staidéar ar fud an chontae ar strus i ndaltaí meánscoile
 • Ullmhaíodh eolaire Seirbhísí agus Tacaíochtaí do Dhaoine Óga agus seachadadh chuig scoileanna iad chomh maith le póstaeir ar chur chun cinn na meabhairshláinte
 • Spreagadh scoileanna chun dul isteach i gcomórtais náisiúnta Ealaíne agus Grianghrafadóireachta Mheabhairshláinte Éireann

 

Nuair a tháinig fóin phóca, d’fhorbair Dan córas TEENTXT a cuireadh ar aghaidh go Childline sa deireadh mar gheall ar an bhfás ollmhór atá in úsáid.

Cad a Dhéanaimid

Cairdeas

Tá sé mar aidhm mhór ag KMHA seirbhís cairdis a chur ar fáil do dhaoine a bhfuil drochshláinte mheabhrach orthu agus leanann go leor gníomhaíochtaí ar aghaidh go dtí an lá atá inniu ann:

 • lena n-áirítear tithíocht a sholáthar
 • Cláir áineasa
 • Iompar
 • Tacaíocht d’Ionaid Lae HSE áitiúla agus d’áiseanna d’othair chónaitheacha
 • An oiread agus a dhéanfadh aon chomharsa maith do dhuine.

 

Tacaíonn ár gCraobhacha anois le raon gníomhaíochtaí in Ionaid Lae HSE, lena n-áirítear maoiniú oideachas FETAC san uimhearthacht agus sa litearthacht; Ealaín; Teiripe ceoil; Gairneoireacht chun cúpla.

Craobhacha

Tá naoi gcraobh ag KMHA ar fud Chiarraí, agus bunaíodh an chéad cheann acu i dTrá Lí i 1972. Ina dhiaidh sin bhí Cill Airne (1989), Uibh Rathaigh/Cathair Saidhbhín (1991), Iarthar Chiarraí/Corca Dhuibhne (1997), Oileán Ciarraí (2000), Lios Tuathail (2000), Neidín (2003), An Ráth Mhór/Ciarraí Thoir (2004) agus Cill Orglan (2004).

Tharla an fás i gCraobhacha ag an am céanna le fostú Dan O’Connor mar Bhainisteoir Forbartha KMHA. Tá Dan tar éis bogadh isteach i ról Bainisteoir Tithíochta KMHA ó shin.

Bailíonn agus caitheann ár gCraobhacha c. €70,000-€80,000 in aghaidh na bliana ag seachadadh a gcuid seirbhísí.

Comhlacht Tithíochta Faofa

Chomh maith le craobhacha nua a bhunú, bhí Dan O’Connor i gceannas freisin ar thithe a cheannach le hairgeadas ag teacht ó bhrabúis mhonarcha bosca cairtchláir Táirgí Ross agus iasachtaí ó Chomhairle Contae Chiarraí.

Ceannaíodh ár dteach is déanaí ag Ard Álainn i gCill Orglan gan dul i muinín morgáiste údaráis áitiúil, go príomha mar gheall ar obair ollmhór tiomsaithe airgid Liam Hassett, a theaghlach, agus bhaill na Craoibhe.

 

Tá naoi dteach againn anois a fhreastalaíonn ar 55 tionónta lonnaithe i dTrá Lí, Cill Airne, Cathair Saidhbhín, an Ráth Mhóir, Lios Tuathail agus Cill Orglan.

Tá naisc láidre bunaithe ag Dan O’Connor le Roinn Tithíochta Chomhairle Contae Chiarraí, le Comhairle na hÉireann um Thithíocht Shóisialta agus le hoibrithe Sóisialta HSE chun eispéireas maireachtála ardchaighdeáin a chinntiú dár dtionóntaí. I go leor réimsí coinníonn ár n-oibrithe deonacha Brainse teagmháil le cónaitheoirí a thairgeann réimse seirbhísí cairdis. Cuireann HSE tacaíochtaí altranais agus lónadóireachta ar an láthair ar fáil do na cónaitheoirí i roinnt de na tithe.

Suíomh

Tá Ceannoifig Chumann Meabhair-Shláinte Chiarraí suite ar shuíomh iar-Mhonarcha Cairtchláir Táirgí Ros Mhic Thriúin.

Bunaíodh an mhonarcha mar cheardlann dídeanaithe sna 1970idí chun An Roinn Teiripe Tionscail in Ospidéal Naomh Finan a thabhairt chuig suíomh nua agus níos struchtúrtha oibre d’fhonn cabhrú leis na hoiliúnaithe ón ospidéal dul ar aghaidh chuig fostaíocht íoctha lasmuigh de shuíomhanna a bhfuil tacaíocht institiúideach acu.

D’oibrigh an mhonarcha seo go rathúil suas go dtí c.2006 nuair a ghin celtic Tiger iomaíocht ó allmhairí saor na Síne a chuir deireadh le monarcha an chairtchláir. Faoi dheireadh dúnadh an gnó i 2010.

Díoladh an t-innealra monarchan agus roinneadh an mhonarcha ina dhá chuid – ceann amháin ceadúnaithe do Shed na bhFear Chill Airne (atá oiriúnach do chur chun cinn na meabhairshláinte) agus forbraíodh an chuid eile chun áiseanna oifige a sholáthar do Bhainisteoir Forbartha KMHA agus Cléireach Cuntais.

Forbraíodh Caifé/Siopa chun eispéireas siopadóireachta a chur ar fáil do dhaoine a bhfuil drochshláinte mheabhrach orthu agus do raon custaiméirí ó sheirbhísí eile ar nós Tuismitheoirí agus Cairde Chiarraí, chomh maith leis an bpobal i gcoitinne. Cathleen Collins le cúnamh ó Mags Keogh, an Caifé, an Siopa agus na seomraí feidhme gaolmhara atá ar fáil le fruiliú do ghrúpaí éagsúla ón bpobal i gcoitinne.


Tá spásanna eile ag Táirgí Ross curtha ar fáil d’Ord Chill Airne Mhálta, do Chomhpháirtíocht Forbartha Chiarraí Theas agus do Chlub Seanré Ghleann Chill Airne. Tá go leor ball den chlub seanré seo ar scor meicnic agus feirmeoirí, cuid acu ina gcónaí ina n-aonar. Soláthraíonn sé pointe teagmhála tábhachtach dóibh agus tacaíonn sé lena meabhairshláinte agus lena bhfolláine.

Rinne CLG Chumann Meabhair-Shláinte Chiarraí an cinneadh Bainisteoir Ginearálta a cheapadh chun fás agus leathnú an charthanais a fhorbairt trí oibrithe deonacha a earcú agus a chumhachtú agus trí ghníomhaíochtaí tiomsaithe airgid a bhainistiú.

 

Ceapadh John Drummey sa ról i mí Dheireadh Fómhair 2020. D’ullmhaigh taithí Sheáin thar réimse earnálacha i gCiarraí é chun ár n-eagraíocht a threorú, oibrithe deonacha a earcú agus a spreagadh agus straitéisí agus pleananna gnó a fhorbairt, a chur i bhfeidhm agus a bhainistiú do Chumann Meabhairshláinte Chiarraí.